Splošni pogoji poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami nepremičninske družbe Fleks ne

Pomen uporabljenih pojmov

1. člen

Pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, pomenijo:

 1. nepremičninska družba je družba Fleks nepremičnine in finančno svetovanje Gregor Jarkovič s.p.
 2. naročitelj je oseba, s katero nepremičninska družba sklene pogodbo o posredovanju,
 3. pogodba o posredovanju je pogodba,
  • ki jo skleneta nepremičninska družba in naročitelj in
  • s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal provizijo za posredovanje, če bo pogodba sklenjena,
 4. nepremičninska pogodba (pravni posel) je pogodba o prodaji, nakupu, oddaji ali najemu nepremičnine, pri sklenitvi katere posreduje nepremičninska družba,
 5. provizija je plačilo za posredovanje.

Storitve, ki se jih nepremičninska družba zaveže opraviti

2. člen

 1. Na podlagi pogodbe o posredovanju se nepremičninska družba, glede na vrsto nepremičninske
  pogodbe, ki je predmet posredovanja, zaveže za naročitelja opraviti naslednje storitve:
  • sklenitev pogodbe o posredovanju o prometu z nepremičninami,
  • seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene
   nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino davčnih obveznosti stranke in cenami notarskih storitev,
  • raziskava trga nepremičnin in določitev prodajne oziroma nakupne cene,
  • preveritev dejanskega stanje nepremičnine (ogled nepremičnine),
  • organiziranje ogleda nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami,
  • preveritev pravnega stanje nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini z izpiskom iz zemljiške knjige,
  • oglaševanje nepremičnine na spletnih straneh in v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način,
  • telefonsko komuniciranje s strankami,
  • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pravnega posla.
 2. Ko se naročitelj in tretja oseba dogovorita za sklenitev nepremičninske pogodbe, se nepremičninska družba zaveže za naročitelja opraviti tudi naslednje storitve:
  1. sestaviti listino oziroma vsebino pravnega posla,
  2. opraviti vsa dejanja v postopku odmere in plačila davka na promet nepremičnin,
  3. kot skrbnik hraniti izvirnike listin oziroma aro, če se stranki nepremičninske pogodbe sporazumeta, da skrbniške storitve v zvezi s to pogodbo opravlja nepremičninska družba,
  4. sodelovati pri izročitvi in prevzemu nepremičnine in za stranke sestaviti zapisnik o izročitvi in prevzemu.
 3. Če nepremičninska družba katere izmed zgoraj navedenih storitev na željo naročitelja ne opravi, naročitelj ni upravičen do znižanja provizije.

 

Pravica nepremičninske družbe do provizije

3. člen

 1. Nepremičninska družba pridobi pravico do provizije, ko je sklenjen pravni posel, pri sklenitvi katerega je posredovala.
 2. Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila provizije pred sklenitvijo pravnega posla, pri sklenitvi katerega posreduje.
 3. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe.
 4. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član ali tretja oseba, ki jo je naročitelj spravil v stik, sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik nepremičninski posrednik in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.
 5. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primeru, če je prodajna pogodba za nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, na podlagi posebne zahteve naročitelja, sklenjena z drugo osebo kot kupcem (najemodajalec oz. leasingodajalec, s katerim naročitelj kot najemnik sklene pogodbo o finančnem ali poslovnem najemu oziroma finančnem ali operativnem leasingu).
 6. Prav tako ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje v primerih, ko sklene pogodbo o nepremičninskem posredovanju naročitelj kot pravna oseba, pogodbo za nepremičnino, ki je predmet posredovanja pa zakoniti zastopnik, družbenik ali pooblaščenec ali oseba, ki je opravila ogled, in tudi v primerih, ko sklene pogodbo o nepremičninskem posredovanju naročitelj kot fizična oseba, nato pa pogodbo za posredovano nepremičnino sklene pravna oseba, v kateri ima naročitelj položaj zakonitega zastopnika, družbenika ali pooblaščenca ali pa je naročitelj v njej zaposlen.
 7. Nepremičninska družba in naročitelj se lahko dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico do provizije tudi kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. Provizija iz prejšnjega stavka mora temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme presegati ene četrtine s pogodbo dogovorjene provizije. V primeru, če je tretja oseba naročiteljev ožji družinski član, je naročitelj dolžan plačati s pogodbo dogovorjeno provizijo v celoti.
 8. Nepremičninska družba nima pravice do provizije, če z naročiteljem sama kot pogodbena stranka sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, oziroma če tako pogodbo z naročiteljem sklene nepremičninski posrednik, ki je za nepremičninsko družbo opravljal posle posredovanja.
 9. V primeru zamude s plačilom provizije, se naročnik zavezuje plačati tudi zakonite zamudne obresti.

 

Višina provizije

4. člen

 1. Naročitelj mora za posredovanje pri prodaji ali nakupu nepremičnine nepremičninski družbi plačati provizijo v znesku, ki je enak 4 % od kupnine za nepremičnino, dogovorjene z nepremičninsko pogodbo, razen kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR tedaj višino plačila za posredovanje stranki dogovorita s pogodbo o posredovanju.
 2. Naročitelj mora za posredovanje pri najemu ali oddaji v najem plačati nepremičninski družbi provizijo v znesku dveh mesečnih najemnin, dogovorjenih z nepremičninsko pogodbo.

 

Stroški storitev posredovanja pri nakupu oziroma prodaji ali oddaji oziroma najemu nepremičnine, ki so vključeni v provizijo

5. člen

 1. Na podlagi pogodbe o posredovanju pri nakupu oziroma prodaji ali pogodbe o posredovanju pri najemu oziroma oddaji nepremičnin se za provizijo iz 4. člena teh splošnih pogojev nepremičninska družba zavezuje opraviti naslednje storitve, katerih stroški so zajeti v posredniško provizijo v prometu z nepremičninami:
  • vsa dejanja pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanju stanja nepremičnine ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebna za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno nepremičnino, zlasti stroški za naslednja dejanja:
  • sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
  • seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev;
  • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno;
  • pisna opozorila, obvestila, potrdila;
  • ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
  • oglaševanje prodaje ali oddaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način;
  • seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;
  • prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja;
  • ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine;
  • seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;
  • telefonsko komuniciranje s strankami;
  • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla;
  • priprava nepremičninske pogodbe, razen v primeru priprave nepremičninske pogodbe za nepremičnino, ki se nahaja izven Republike Slovenije (predzadnja alinea 2. odstavka tega člena).
 2. Stroški, ki niso všteti v plačilo za posredovanje in jih je dolžan plačati naročitelj so:
 3. stroški, ki nastanejo s pridobivanjem manjkajoče dokumentacije o lastništvu nepremičnine in urejanjem zemljiškoknjižnega stanja (vpis lastninske pravice, izbris bremen itd),
 4. stroški pridobivanja gradbenega ali uporabnega dovoljenja,
 5. stroški pravnega svetovanja (odvetnik, davčni svetovalec),
 6. stroški cenilcev in izvedencev,
 7. stroški izdaje potrdil iz uradnih evidenc,
  stroški overitve podpisov,
 8. stroški sestave pogodbe v obliki notarskega zapisa, če tako določa zakon ali če se tako dogovorita naročitelj in tretja oseba,
 9. stroški sodnih in upravnih taks,
 10. plačilo davkov in drugih javnih dajatev,
 11. stroški hrambe dokumentacije ali ključev pri odvetniku ali notarju,
 12. stroški sestave zemljiškoknjižnih predlogov,
 13. stroški priprave nepremičninske pogodbe za nepremičnino, ki se nahaja izven Republike Slovenije,
 14. drugi stroški za posle, ki niso opredeljeni v prejšnjem členu in glede katerih se naročitelj in nepremičninska družba dogovorita, da jih bo za naročitelja opravila nepremičninska družba.
 15. zagotovitev izdelave cenilnega elaborata,
 16. pridobivanje manjkajoče dokumentacije o lastništvu nepremičnine ali druge manjkajoče dokumentacije,
 17. urejanje zemljiškoknjižnega stanja nepremičnine,
 18. preverjanje uporabe nepremičnine v času trajanja najema,
 19. druge storitve, ki jih nepremičninska družba opravi za naročitelja.
 20. Na pisno zahtevo naročitelja lahko nepremičninska družba zanj opravi dodatne storitve, zlasti:
 21. Za dodatne storitve iz prejšnjega odstavka je naročitelj dolžan plačati nepremičninski družbi dodatno plačilo v skladu s posebnim dogovorom, če ni posebnega dogovora pa glede na porabljen čas v znesku 50,00 EUR neto za vsako začeto uro dela.
 22. S pogodbo o posredovanju se naročitelj in nepremičninska družba dogovorita o plačilu stroškov priprave nepremičninske pogodbe za nepremičnino, ki se nahaja izven Republike Slovenije.

 

 

 

Obveščanje

6. člen

 1. Naročitelj mora nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja.
 2. Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti na vpogled vso razpoložljivo dokumentacijo o nepremičnini.
 3. Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem nemudoma obvestiti nepremičninskega posrednika oziroma nepremičninsko družbo.
 4. Kadar nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen, ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete naročitelja vse do sklenitve pravnega posla.
 5. Naročitelj mora takoj pisno obvestiti nepremičninsko družbo o spremembi svojega bivališča ali naslova družbe. Dokler nepremičninska družba ne dobi takega obvestila, pošilja izjave pravnoveljavno na zadnji poznani naslov naročitelja.
 6. Nepremičninska družba vodi evidenco o posredovanju v prometu z nepremičninami. Naročitelj daje vnaprejšnje soglasje, da se njegovi podatki lahko uporabljajo in računalniško obdelajo zaradi poslovanja nepremičninske družbe.

 

 

Povračilo stroškov nepremičninski družbi

7. člen

 1. V primeru, da naročitelj po sklenitvi pogodbe o posredovanju in po tem, ko je nepremičninska družba zanj že opravila določene posle iz prvega odstavka 2. člena, odstopi od pogodbe o posredovanju ali iz razlogov, ki so na njegovi strani, po tem ko je bilo dano naročilo za sestavo pogodbe, ki je predmet posredovanja, ne sklene te pogodbe, je dolžan nepremičninski družbi povrniti vse nastale stroške, zlasti:
  • stroške preverjanja pravnega in dejanskega stanja nepremičnine, pridobitve izpiska iz zemljiške knjige, mapne kopije, potrdila o namenski rabi zemljišča oziroma lokacijske informacije in drugih potrdil sodnih ali upravnih organov, v znesku 50,00 EUR neto za vsako opravljeno dejanje, povečane za stroške sodnih in upravnih taks,
  • stroške oglaševanja v znesku 50,00 EUR neto za vsak objavljen oglas v tiskanih medijih,
  • stroške organizacije in vodenja ogledov ter sodelovanja pri pogajanjih v znesku 50,00 EUR neto za vsak opravljen ogled, povečane za stroške kilometrine in cestnine,
  • stroške ogleda nepremičnine z informativno oceno njene vrednosti v znesku 100,00 EUR neto, ­stroške hrambe dokumentacije ali ključev v znesku 50,00 EUR neto,
  • stroške svetovanja v znesku 50,00 EUR neto za vsako začeto uro,
  • druge stroške v znesku 50,00 EUR neto za vsako začeto uro dela.

Končne določbe

8. člen

 1. Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene nepremičninska družba.
 2. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe o posredovanju.

 

Globočice, 03.01.2022


Fleks nepremičnine in finančno svetovanje Gregor Jarkovič s.p.

 

Top ponudba

KOSTANJEVICA NA KRKI

Poslovni prostor: Prodaja
Cena 125.000,00 EUR

KRŠKO

Poslovni prostor: Oddaja
Cena 3,00 EUR/m2/mesec

LIBNA

Hiša: Prodaja
Cena 120.000,00 EUR
Vse storitve podjetjaCenikSplošni pogojiLicenca